ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی

بخش پشتیبانی

 پیشنهادات، شکایات و تخلفات

بخش صدای مشتری، پیشنهادات، شکایات و تخلفات

 اپ

مشکلات و باگ های اپ

  فروش و مالی

بخش فروش جدید و تمدید

 مدیریت

ارسال پیام مستقیم به مدیریت